Algemene Voorwaarden - TopTutors

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door klanten worden aangegaan met TopTutors.

DRIE-PARTIJEN-OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE BEMIDDELING DOOR TopTutors

DE ONDERGETEKENDEN:

De “tutor”, de leerling, of in geval van minderjarigheid diens ouder/verzorger/voogd, hierna te noemen “Opdrachtgever” en TopTutors, gevestigd en kantoorhoudende te Druten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bart van Kraaij in de uitoefening van de functie van bestuurslid, hierna te noemen “TopTutors”, hierna gezamenlijk ook aangeduid als “Partijen”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

 1. Opdrachtgever behoefte heeft aan extra ondersteuning bij een bepaald schoolvak.
 2. Tutor beschikt over kennis op het gebied van het betreffende schoolvak.
 3. Opdrachtgever behoefte heeft aan werkzaamheden als door Tutor uit te voeren;
 4. Opdrachtgever na bemiddeling van TopTutors aan Tutor de opdracht wenst te verstrekken om buiten dienstverband voor hem werkzaamheden te verrichten onder de voorwaarden zoals overeengekomen in deze overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”);
 5. Tutor vrij is in het al dan niet sluiten van overeenkomsten van opdracht met andere opdrachtgevers;
 6. De Overeenkomst door Opdrachtgever en Tutor wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij Tutor de werkzaamheden uitvoert in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep en de bepalingen van Titel 7 van Boek 7 BW op de Overeenkomst van toepassing zijn behoudens indien en voor zover daarvan door Partijen in de Overeenkomst is afgeweken;
 7. De Overeenkomst voor wat betreft de afspraken van dienstverlening tussen TopTutors en Opdrachtgever en TopTutors en Tutor eveneens kwalificeert als overeenkomst van opdracht waarbij TopTutors van Opdrachtgever respectievelijk Tutor opdracht krijgt tot het verrichten van enkele diensten;
 8. Opdrachtgever en Tutor met de Overeenkomst geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. wensen te sluiten en Tutor zich realiseert dat de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht op de Overeenkomst geen toepassing vinden;
 9. Opdrachtgever en Tutor ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten en de Overeenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
 10. De Overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 17 maart 2016 onder nummer 90915.68203 beoordeelde modelovereenkomst;
 11. Tutor zich ervan bewust is dat hij van rechtswege - maar ook anderszins - op grond van de Overeenkomst geen aanspraken kan maken op pensioen en/of andere oudedagsvoorzieningen en/of uitkeringen ter zake van arbeidsongeschiktheid jegens Opdrachtgever en/of TopTutors en daarvan, voor zover nodig, hierbij uitdrukkelijk afstand doet;
 12. Partijen de voorwaarden waaronder Tutor zijn werkzaamheden zal uitvoeren en de voorwaarden waaronder TopTutors haar dienstverlening zal uitvoeren schriftelijk als volgt wensen vast te leggen.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Deel A ziet op de opdrachtverstrekking van de Opdracht zelf van Opdrachtgever aan Tutor en omvat de verplichtingen van Tutor aan Opdrachtgever en overige tussen Opdrachtgever en Tutor overeengekomen afspraken. Tevens staan hierin de facturatie - en betalingsafspraken betreffende de uitvoering van de Opdracht door Tutor, zoals deze tussen Tutor, Opdrachtgever en - indien van toepassing - TopTutors gelden.

Deel B ziet op de opdrachtverstrekking inzake de bemiddeling en andere dienstverlening door TopTutors.

Deel C ziet op algemene bepalingen welke voor de gehele Overeenkomst en voor alle Partijen gelden (tenzij nadrukkelijk anders aangegeven).

DEEL A. DE OPDRACHT

Artikel 1 - Opdrachtverlening

Opdrachtgever wenst gebruik te maken van de kennis en ervaring van Tutor, als hierboven genoemd onder “in aanmerking nemende dat; genummerd 2”. Daartoe verleent Opdrachtgever aan Tutor, na bemiddeling door TopTutors, opdracht de werkzaamheden door Tutor te laten verrichten. Het betreft het verzorgen van bijlessen en individuele begeleiding met het schoolwerk. Het gaat hierbij om het helpen van de leerling met het maken en leren begrijpen van de voorgeschreven leerstof, het geven van studie-aanwijzingen, alsmede een gepaste voorbereiding op het eindexamen. (hierna: “de Opdracht”).

Artikel 2 - Uitvoering van de Opdracht

 1. Tutor accepteert de Opdracht en aanvaardt daarmee de volledige verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden .
 2. Tutor voert de uit de Opdracht voortvloeiende werkzaamheden zelfstandig uit. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de Opdracht, voor zover dit niet de wijze van het uitvoeren van de Opdracht raakt. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, vindt afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.
 3. Opdrachtgever verstrekt Tutor alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
 4. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat Tutor ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 3 - Verplichtingen van Tutor

 1. Tutor verstrekt voorafgaand aan de Opdracht aan TopTutors zijn naam- en adresgegevens, bankgegevens en BSN.
 2. Tutor verklaart in het bezit te zijn van - en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van - een voor de uit te voeren Opdracht adequate aansprakelijkheidsverzekering. Tutor garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel er op toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde worden betaald. Op verzoek van Opdrachtgever en/of TopTutors zal Tutor een kopie van deze aansprakelijkheidsverzekering(en), een kopie/bewijs van de laatst betaalde premienota en/of een certificaat van verzekering aan Opdrachtgever en/of TopTutors overleggen.
 3. Tutor zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, en garandeert dat de te verrichten werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd en dat de resultaten zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties. Tevens zal Tutor zich gedurende de Opdracht houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Tutor zorgt ervoor dat protocollen en huis- en gedragsregels die voor éénieder gelden op de locatie van Opdrachtgever en/of op de locatie van derde(n) waar de Opdracht wordt uitgevoerd, en welke betrekking hebben op algemene of bijzondere veiligheidsvoorschriften, en/of voorschriften ter nakoming van toepasselijke wet - en regelgeving in redelijkheid worden opgevolgd. Opdrachtgever zal deze protocollen en huis- en gedragsregels al dan niet via TopTutors vóór aanvang van de werkzaamheden aan Tutor verstrekken.
 5. Tutor kan de in het kader van de Opdracht uit te voeren werkzaamheden door derde(n) laten verrichten, bijvoorbeeld bij verhindering. Indien dit plaatsvindt, dienen deze derde(n) eveneens over de vaardigheden en kwalificaties te beschikken die benodigd zijn voor een juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht. Als de Opdrachtgever twijfelt aan de kwaliteit of de ervaring van de vervanger, zoeken Tutor en Opdrachtgever samen naar een andere vervanger. Tutor blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht, alsmede naleving van al hetgeen in de Overeenkomst wordt bepaald en garandeert dat de ingeschakelde derde(n) bekend zijn met de bepalingen in de Overeenkomst.
 6. Tutor dient zorg te dragen voor het kunnen beschikken over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde hulpmiddelen.

Artikel 4 - Vergoeding, facturering en betaling van de Opdracht

 1. Opdrachtgever wordt geacht geheel op de hoogte te zijn van de tarieven van de Tutor.
 2. Uitsluitend Opdrachtgever is aan Tutor een vergoeding verschuldigd voor de uitvoering van de Opdracht. Deze vergoeding (hierna: “de Vergoeding”) bedraagt 22,50 euro per uur. De Vergoeding is vrijgesteld van BTW. Opdrachtgever blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor nakoming van deze betalingsverplichting aan Tutor.
 3. In de Vergoeding zijn reiskosten, verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en reistijd begrepen. Deze kosten en de met deze kosten samenhangende tijd zoals reistijd worden derhalve niet separaat vergoed, tenzij voor aanvang van de bijlessen uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Tutor en Opdrachtgever.
 4. Tutor behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen extra kosten in rekening te brengen. Te denken valt aan kopieerkosten, telefoonkosten en overige kosten die de tutor moet maken om een effectieve begeleiding te kunnen waarborgen. Tutor overlegt hierover altijd vooraf met Opdrachtgever. Tutor bepaalt zelf hoe hoog deze extra kosten zijn en overlegt met de klant op welke wijze deze kosten zullen worden voldaan.
 5. Tutor ontvangt uitdrukkelijk geen vergoeding ter zake van uren waarin Tutor geen werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht zoals bijvoorbeeld tijdens ziekte en verlof. Tutor is zich ervan bewust dat bij zijn arbeidsongeschiktheid geen aanspraak bestaat op enige betaling door Opdrachtgever en/of TopTutors.
 6. TopTutors factureert maandelijks namens Tutor aan Opdrachtgever, Opdrachtgever betaalt TopTutors en TopTutors betaalt Tutor namens Opdrachtgever.
 7. Tutor draagt er zorg voor dat TopTutors tijdig namens Tutor aan Opdrachtgever kan factureren, in die zin dat binnen 5 dagen na het verstrijken van een kalendermaand de specificatie van de verrichte werkzaamheden over de achterliggende kalendermaand op de tussen TopTutors en Tutor overeengekomen wijze bij TopTutors bekend is. De uren worden door Tutor geregistreerd en bevestigd in het systeem “BijlesPortal”.
 8. Opdrachtgever betaalt via automatische incasso. Opdrachtgever dient hiertoe een machtigingsformulier te ondertekenen. Op de zesde van de maand wordt de begeleiding van de vorige maand gefactureerd. Opdrachtgever ontvangt de factuur per e-mail. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan TopTutors kenbaar te worden gemaakt. De afschrijving vindt plaats tussen de 6e en 10e van de maand.
 9. TopTutors zal Tutor betalen op het moment dat TopTutors de betaling van Opdrachtgever dienaangaande heeft ontvangen. Ten aanzien van de betaling vervult TopTutors uitsluitend een kassiersfunctie. Betaling door TopTutors aan Tutor bevrijdt Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens Tutor op basis van deze Overeenkomst.
 10. TopTutors is verder op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de betaling door Opdrachtgever aan Tutor. Het debiteurenrisico ligt altijd bij Tutor.
 11. Als een bijles op initiatief van de tutor door meerdere leerlingen wordt bijgewoond, zal dit niet tot een verlaging van het tarief per Opdrachtgever leiden.
 12. Bij verhindering is de leerling verplicht dit te melden bij de Tutor, niet bij TopTutors. Tutor en leerling maken dan een nieuwe afspraak. Het afzeggen of verzetten van een bijles dient minimaal 24 uur voor aanvang te gebeuren. Bij niet of te laat afzeggen, heeft Tutor het recht de afgesproken tijd volledig in rekening te brengen. Als een bijles aan de kant van de Tutor wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.
 13. De verplichtingen op grond van dit artikel voor TopTutors en Opdrachtgever gelden uitdrukkelijk voor zover de factuur voldoet aan de wettelijke factuureisen alsmede aan de gemaakte afspraken over de Vergoeding en facturatie.

DEEL B. DE BEMIDDELING

Artikel 5 - Dienstverlening door TopTutors aan Opdrachtgever

TopTutors heeft de volgende zaken met betrekking tot de Opdracht voor Opdrachtgever verzorgd of zal deze gedurende de duur van de Overeenkomst verzorgen:

 1. de screening van Tutor en het controleren van de documenten die Tutor op basis van de Overeenkomst verplicht is te verstrekken. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de eindscreening;
 2. het op verzoek van Opdrachtgever bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het selecteren en voordragen van Tutor als kandidaat voor de Opdracht;
 3. het op verzoek van Opdrachtgever selecteren en voordragen van een eventuele vervangende Tutor.
 4. het controleren van de facturen van Tutor.
 5. het opstellen en beheren van de Overeenkomst inclusief het begeleiden van Opdrachtgever bij de totstandkoming van de in de Overeenkomst opgenomen afspraken.
 6. Het enige wat TopTutors als bemiddelende partij kan doen in geval van klachten over de begeleiding, is het in contact brengen van de leerling met een nieuwe tutor. TopTutors is niet in staat om toezicht en controle te houden op de kwaliteit van de bijlessen van de tutors. Hoewel grote waarde wordt gehecht aan kwalitatieve ondersteuning, kan TopTutors dus ook niet op voorhand kwaliteitsgaranties afgeven.
 7. Voor de diensten zoals hierboven bedoeld betaalt Opdrachtgever een vergoeding van 15 euro per schooljaar aan TopTutors. Deze vergoeding wordt op de eerste factuur van het betreffende schooljaar in rekening gebracht.

Artikel 6 - Dienstverlening door TopTutors aan Tutor

TopTutors heeft de volgende zaken voor Tutor verzorgd of zal deze gedurende de duur van de Overeenkomst verzorgen:

 1. het op verzoek van Tutor bij elkaar brengen van vraag en aanbod, en het vinden van de Opdracht voor Tutor;
 2. het opstellen en beheren van de Overeenkomst inclusief het begeleiden van Tutor bij de totstandkoming van de afspraken in de Overeenkomst;
 3. het voorfinancieren van de Vergoeding. Als extra dienstverlening richting Tutor zal TopTutors binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur van Tutor de factuur betalen ongeacht of Opdrachtgever het aan Opdrachtgever gefactureerde daarmee gemoeide bedrag al aan TopTutors heeft voldaan. Mocht het om wat voor reden dan ook duidelijk worden dat de onderliggende factuur niet door Opdrachtgever zal worden betaald, dan is het reeds betaalde bedrag door TopTutors direct opeisbaar bij Tutor als onverschuldigd betaald en dient Tutor op eerste verzoek van TopTutors het betaalde bedrag onverwijld doch uiterlijk binnen 5 werkdagen aan TopTutors terug te betalen.
 4. Voor de diensten zoals hierboven bedoeld betaalt Tutor een vergoeding per gewerkt uur aan TopTutors. Deze diensten worden maandelijks door TopTutors aan Tutor in rekening gebracht. De kosten van de dienstverlening van TopTutors worden in mindering gebracht op het aan Tutor uit te betalen bedrag.

DEEL C. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 7 - Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Opdracht is uitgevoerd. De Overeenkomst kan zowel door Tutor, Opdrachtgever en TopTutors schriftelijk tussentijds worden opgezegd. Er is geen opzegtermijn. Opdrachtgever stelt TopTutors schriftelijk op de hoogte van de opzegging indien de beëindiging van de Overeenkomst op haar initiatief of op initiatief van Tutor plaatsvindt. De Overeenkomst eindigt voorts - al dan niet met onmiddellijke ingang of op een door hen te bepalen tijdstip - met wederzijds goedvinden van Opdrachtgever, TopTutors en Tutor.
 2. Mocht Opdrachtgever besluiten om in overleg met Tutor de Opdracht te verlengen, dan is dit mogelijk. De bepalingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen, blijven uitdrukkelijk van toepassing bij een dergelijke verlenging, tenzij anders overeengekomen.
 3. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
  1. één van de andere Partijen surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;
  2. sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende Partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende Partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de Overeenkomst niet verlangd kan worden;
 1. één van de andere Partijen niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Partij na schriftelijke aanmaning door één en/of meer van de andere Partijen niet binnen 14 dagen alsnog aan deze verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct;
 2. één van de andere Partijen haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
 3. één van de andere Partijen de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest;
 1. Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst, welke tot gevolg zouden hebben dat – ware deze omstandigheden reeds ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst bekend en/of aan de orde geweest – Opdrachtgever deze overeenkomst niet of tegen andere voorwaarden zou zijn aangegaan, zullen Partijen in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Indien Partijen ter zake niet tot een vergelijk komen, heeft Opdrachtgever het recht, naar zijn keuze, deze overeenkomst zonder toepassing van een opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen dan wel deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 2. De Partij die de Overeenkomst op grond van de in bovenstaande leden genoemde gronden eindigt, is jegens de andere Partij(en) nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze artikelleden beëindigen van de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang bij overlijden van Tutor.

Artikel 8 - Privacy

 1. TopTutors hanteert een strikt beleid op het gebied van privacy. Dit beleid vormt een integraal onderdeel van deze overeenkomst.
 2. TopTutors en Tutor zullen de privacywetgeving zorgvuldig in acht nemen. Gegevens zullen door TopTutors en Tutor nooit aan derden worden verstrekt, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Contactgegevens van Tutor zullen bij aanmelding aan de leerling worden verstrekt door TopTutors.
 3. TopTutors zal na uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever de volgende gegevens verstrekken aan de middelbare school van de leerling:
  1. Het feit dat een leerling begeleiding afneemt via een bij TopTutors aangesloten Tutor
  2. De schoolvakken waarin de leerling begeleiding krijgt.
 4. TopTutors zal na uitdrukkelijke toestemming van de Tutor de volgende gegevens verstrekken aan de (voormalige) middelbare school van de Tutor:
  1. Het feit dat een Tutor begeleiding geeft via onze stichting.
  2. De schoolvakken waarin een Tutor begeleiding geeft.
 5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de (persoons)gegevens die hij of zij verstrekt ten behoeve van de begeleiding door Tutor. De Opdrachtgever verplicht zichzelf tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of haar contactgegevens. Van de Opdrachtgever wordt verwacht dat hij/zij de actuele informatie betreffende zijn/haar studie/schoolsituatie volledig en juist doorgeeft.
 6. Door de leerling aan Tutor gedane mededelingen, van welke aard dan ook, zullen, indien de leerling dit wenst, niet toegankelijk en/of openbaar zijn voor ouders/verzorgers, tenzij Tutor dit noodzakelijk acht voor de fysieke of psychische toestand van de leerling of andere betrokkenen.
 7. Alle door Tutor verstrekte lesmaterialen en aantekeningen blijven intellectueel eigendom van Tutor. Vermenigvuldiging of verspreiding ervan is alleen toegestaan na toestemming van Tutor en wanneer uitdrukkelijk de naam van Tutor wordt vermeld en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 8. Het e-mailadres van de leerling en (in geval van minderjarigheid) zijn/haar ouders, zal worden opgenomen in de mailinglist. De leerling ontvangt dan de nieuwsbrief van TopTutors.
 9. Bij het stopzetten van de begeleiding zullen de persoonsgegevens zeven jaar bewaard blijven in de database van TopTutors (fiscale bewaarplicht) en daarna worden verwijderd.
 10. Indien TopTutors bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van persoonsgegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan TopTutors zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die TopTutors niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan TopTutors over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor TopTutors om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 11. TopTutors is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht aan te merken als (mede)verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 12. Als TopTutors rechtstreeks verzoeken ontvangt van de betrokkene(n) van wie de persoonsgegevens afkomstig zijn, dan kan TopTutors deze verzoeken ter verdere afhandeling doorsturen naar Opdrachtgever. Vanwege de aard van de opdracht is het niet altijd passend dat TopTutors verzoeken tot uitoefening van de rechten van betrokkenen zelf afhandelt.
 13. TopTutors heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
 14. Indien er een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht betrokken zijn, zal TopTutors Opdrachtgever informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal TopTutors, indien nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het datalek.
 15. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door TopTutors in het kader van de opdracht niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
 16. TopTutors is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van de AVG of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Opdrachtgever vrijwaart TopTutors voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. De vrijwaring geldt ook voor de kosten die TopTutors in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan TopTutors worden opgelegd.

Artikel 9 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. TopTutors is een platform dat bemiddelt tussen leerlingen en tutors en heeft een louter faciliterende en bemiddelende functie en organiseert geen begeleidingsafspraken. Deze afspraken zijn derhalve het resultaat van een afspraak tussen de leerling en de tutor. TopTutors is in geen geval aansprakelijk voor het handelen van tutors en alle daaruit voortvloeiende gevolgen. De leerling is zelf aansprakelijk voor het slagen van een begeleidingsafspraak alsook voor de resultaten van de begeleiding en voor al hetgeen met het gebruik van het platform van TopTutors verband houdt. TopTutors biedt geen garantie voor de te behalen studieresultaten en is geenszins aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. TopTutors is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is door (onjuiste c.q. onrechtmatige) gebruikmaking van het platform TopTutors, of voor schade die is ontstaan door of tijdens een begeleiding door een tutor die via TopTutors tot stand is gekomen of voor schade ontstaan door het niet doorgaan dan wel door vertraging van een begeleidingsafspraak die via TopTutors tot stand is gekomen.
 2. De aansprakelijkheid van Tutor ten opzichte van de leerling is beperkt tot schade waarvoor en zover Tutor overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten.
 3. De leerling is zelf aansprakelijk voor zijn/haar eigendommen tijdens het volgen van begeleiding. Tutor en/of TopTutors zijn niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het volgen van begeleiding.

Artikel 10 - Overige bepalingen

 1. De eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever en Tutor zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
 2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door Partijen worden overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen die tussen Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Aldus overeengekomen bij het inschrijven in BijlesPortal,

Opdrachtgever                               Tutor                                   TopTutors           

 

TopTutors
Heersweg 7
6651BP Druten
Website: www.toptutors.nl
E-mail: info@toptutors.nl
Telefoon: 085-4873465